Spennandi hlutastörf

Spennandi hlutastörf

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellsýslu leitar að einstaklingi/um á aldrinum 18-25 ára til þess að sinna félagslegri liðveislu fyrir börn/unglinga.

Félagsleg liðveisla er persónulegur stuðningur og aðstoð meðal annars til að aðstoða einstakling við að taka þátt í menningar- og félagslífi, sækja menningar- og íþróttaviðburði, fara í sund, spjalla saman, taka þátt í félagsstarfi – allt eftir áhugasviði hvers og eins.

Um er að ræða tímavinnu og er vinnutími samkomulagsatriði. Starfið er tilvalið með námi eða sem aukavinna. Starfið hentar bæði körlum og konum 18 ára eða eldri.

Nánari upplýsingar veitir Dögg Þrastardóttir í síma 487 8125 eða á netfangið dogg@felagsmal.is.

Framkvæmdaáætlun Félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu í barnavernd 2014-2018

Framkvæmdaáætlun Félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu í barnavernd 2014-2018

(Sameiginleg nefnd fyrir Ásahrepp, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp)

Forsendur

Félagsmálanefnd Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu fer með barnaverndarmál á starfssvæði nefndarinnar skv. samþykktum þar um.

Framkvæmdaáætlun þessi er unnin fyrir hönd ofangreindra aðildarsveitarfélaga skv. 9. gr. laga nr. 80/2002 um vernd barna og ungmenna.

“Sveitarstjórnir skulu marka sér stefnu og gera framkvæmdaáætlun fyrir hvert kjörtímabil á sviði barnaverndar innan sveitarfélagsins.  Framkvæmdaáætlun sveitarfélags í barnaverndarmálum skal send félagsmálaráðuneyti og Barnaverndarstofu”[1]

 

Leiðarljós félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

 • Að börn og ungmenni á starfssvæði nefndarinnar búi við góðar uppeldisaðstæður þar sem þau njóti virðingar, umhyggju, stuðnings og eftirlits fjölskyldna, nágranna og fagaðila. Þau búi við réttlátan aga og þeim séu búin uppeldisskilyrði og skapaður uppeldisrammi sem gefi þeim færi á að nýta hæfileika sína og þroska þá eins og mögulegt er.

 

 • Að hagsmunir barna séu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndar og skal félagsmálanefnd taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir því sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til. Áherslur í barnaverndarstarfi byggi á jákvæðri nálgun og miði að því að leiðbeina og styðja foreldra í uppeldishlutverki sínu m.a. með samstarfi og samráði eins og frekast er kostur. Leitast skal við að eiga góða samvinnu við börn og foreldra sem nefndin hefur afskipti af og ávallt sýna þeim fyllstu nærgætni og virðingu.

 

Megináherslur í störfum félagsmálanefndar í barnavernd

 • Barnaverndarlög nr. 80/2002 og Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna eru grundvöllurinn í störfum félagsmálanendar í barnavernd og starfsmanna hennar.
 • Félagsmálanefnd hafi ávallt til reiðu sérhæft starfsfólk til að vinna í barnaverndarmálum.
 • Hagsmunir barnsins séu ávallt í forgangi og mikilvægt að hlustað sé á sjónarmið þess.
 • Til staðar séu sem fjölbreyttust úrræði til stuðnings börnum og fjölskyldum þeirra.
 • Gripið sé með skjótum hætti inn í mál þeirra barna sem eiga í vanda skv. skilgreiningu barnaverndarlaga.
 • Félagsmálanefnd og starfsfólk hennar eigi gott samstarf við fjölskyldur í erfiðleikum og að samskiptin einkennist af skilningi og virðingu.
 • Gott samstarf sé á hverjum tíma við heilsugæslu, skóla og aðrar stofnanir sem koma að málefnum barna.

 

Markmið félagsmálanefndar í barnavernd fyrir Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu

 • að koma í veg fyrir vanrækslu á börnum og stöðva hana ef hennar verður vart
 • að styðja börn og foreldra þeirra til bættra samskipta og að styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu
 • að gæta sérstaklega að þjónustu við fötluð börn og rétti þeirra til sambærilegra tækifæra og önnur börn hafa
 • að styðja við fjölskyldur sem glíma við margþættan vanda
 • að auka þekkingu og skilning almennings á mikilvægi þess að öll börn búi við viðunandi aðstæður og auka þannig samábyrgð gagnvart börnum í samfélaginu
 • að byggja upp traust milli nefndarinnar og hins almenna borgara þannig að hann hiki ekki við að sinna lagalegri skyldu sinni og  tilkynni til nefndarinnar ef aðstæðum barna er ábótavant
 • að skapa barnavernd  þá ímynd að hún sé styðjandi úrræði en ekki refsiúrræði

 

Leiðir að markmiðum

 • Félagsmálanefnd heldur fundi  mánaðarlega.
 • Félagsmálanefnd hefur á hverjum tíma hæft fagfólk á sviði barnaverndar til að sinna þeim málum sem upp koma.
 • Félagsmálanefnd leggur sérstaka áherslu á forvarnarstarf og hefur forgöngu um að öflugir forvarnarhópar starfi á starfssvæði hennar. Þá verði haldið námskeið fyrir foreldra barna á unglingastigi til að vekja þá til umhugsunar m.a. um notkun snjalltækja.
 • Félagsmálanefnd tryggi að öll börn á svæðinu fái samsvarandi forvarnarfræðslu m.a. kynfræðslu og um notkun snjalltækja.
 • Aukið samstarf við leik- og grunnskóla þannig að barnavernd verði kölluð fyrr inn í mál þar sem miklir erfiðleikar steðja að börnum og fjölskyldum þeirra.
 • Starfsmenn félagsþjónustu eigi fastan viðverutíma í öllum skólum á svæði nefndarinnar og sitji nemendaverndarráðsfundi.
 • Aukin fræðsla til starfsfólks leik- og grunnskóla svo og foreldra varðandi tilkynningaskyldu og stuðningsúrræði barnaverndar.
 • Aukið samstarf við lögreglu er snýr að heimilisofbeldi þar sem börn eru á heimilum.
 • Fræðsla til starfsfólks heilsugæslu um tilkynningaskyldu og stuðningsúrræði barnaverndar.
 • Samþykktar verði reglur um þjónustu við fjölskyldur þar sem fjölskyldur sem eiga í margþættum erfiðleikum geta óskað eftir aukinni aðstoð, á grundvelli 11. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, án þess þó að málið verði tekið upp sem barnaverndarmál.
 • Að notaðir séu túlkar í barnaverndarmálum þar sem foreldrar eru af erlendum uppruna og tungumálaörðugleikar eru til staðar.

 

Uppbygging barnaverndarstarfs

Félagsmálanefnd Rangárvalla og V-Skaftafellssýslu hefur, í samræmi við 4. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefndum nr. 56/2004, veitt starfsmönnum Félagsþjónustunnar umboð til þess að annast og vinna þau mál sem nefndinni kunna að berast í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002 með síðari breytingum og samkvæmt reglum um starf starfsmanna félagsmálanefndar samþykktar 22. apríl 2013.

 

Þarfagreining og verkefnin framundan

Í apríl 2015 verður lögð könnun fyrir öll börn í 7.til 10. bekk í grunnskólum í Rangárvalla – og Vestur Skaftafellssýslu til að meta ákveðna áhættuþætti, svo sem neyslu áfengis- og vímuefna og netnotkun.  Í framhaldinu verði metið hvort og þá hvaða aðgerða sé þörf að grípa til.

Með því að samþykkja reglur um þjónustu við fjölskyldur með margþættan vanda má síðan koma til móts við mörg af þeim vandamálum sem koma inn á borð félagsþjónustu, án þess þó að mál teljist barnaverndarmál.  Er litið á þessa aðgerð sem forvörn í þeim málum þar sem sýnt þykir að stuðnings sé þörf svo koma megi í veg fyrir að mál þróist á verri veg.

 

Starfsmannaþörf

Fjölgun mála á undanförnum árum varð til þess að aukið var við stöðugildi í barnavernd um 50% í apríl 2014.  Mikilvægt er að meta starfsmannaþörf út frá þeirri þróun sem verður í málafjölda, en í desember 2014 voru 31 opið mál í vinnslu starfsmanna samanborið við 15 mál haustið 2012.  Þá verður einnig að hafa í huga hversu víðfemt starfssvæði félagsþjónustunnar er og hversu mikill tími getur farið í milliferðir í einstökum málum.

Mikilvægt er að starfsfólk félagsþjónustu sæki sér sí- og endurmenntun til að viðhalda og efla færni sína í barnaverndarstarfi.  Þeir þurfa einnig að hafa svigrúm til að miðla þekkingu sinni og reynslu til almennings og samstarfsaðila.

 

Kostnaður

Áætlaður rekstrarkostnaður barnaverndar hvers árs er tilgreindur í fjárhagsáætlun Félagsþjónustunnar bs. auk þess sem hvert aðildarsveitarfélaganna gerir ráð fyrir rekstrarkostnaði vegna úrræða í barnarverndarmálum í því sveitarfélagi.

 

Mat á árangri

Í lok kjörtímabilsins mun nefndin sjálf fara yfir einstaka þætti í starfi sínu og leggja mat á hvar henni hafi tekist ætlun sín og hvaða þætti hún leggi til að verði styrktir frekar.

 

Framkvæmdaáætlun þessi var samþykkt í félagsmálanefnd þann 23. 03. 2015 og staðfest í aðildarsveitarfélögunum:

 

Ásahreppi 14.apríl 2015

Rangárþingi ytra 27.maí 2015

Rangárþingi eystra 15.apríl 2015

Mýrdalshreppi 26.mars 2015

Skaftárhreppi 11. júní 2015

[1] Barnaverndarlög nr. 80/2002

Öryggi barna í bíl

Öryggi barna í bíl

Samgöngustofa hefur gefið út bækling um öryggi barna í bíl en það er mjög mikilvægt að viðeigandi öryggisbúnaður sé notaður hjá börnum í bíl, allt eftir aldri, stærð og þyngd barns. Við hvetjum alla til að skoða þennan bækling.

Viltu gerast fósturforeldri?

Viltu gerast fósturforeldri?

Er þörf fyrir fósturforeldra?
Aðstæður og þarfir þeirra barna sem eru í þörf fyrir fósturforeldra eru afar mismunandi. Af því leiðir að á hverjum tíma þurfa að vera mun fleiri til að sinna því hlutverki  en fjöldi barna segir til um. Á ári hverju kunna 70-80 börn að vera í þörf fyrir tímabundið fóstur en mun færri, um 10-15 fyrir varanlegt fóstur.

Að gerast fósturforeldri
Allir sem óska eftir því að gerast fósturforeldrar þurfa að sækja formlega um það til Barnaverndarstofu og skila inn tilskyldum gögnum. Barnaverndarstofa óskar að því búnu eftir umsögn barnaverndarnefndar í heimilisumdæmi umsækjenda um hæfni og getu þeirra til að gerast fósturforeldrar. Sú umsögn er gerð eftir fyrirfram ákveðnu verkferli og byggir á öllum umsóknargögnum, sjálfstæðri könnun og mati barnaverndarnefndar. Starfsmenn Barnaverndarstofu fara síðan á heimili umsækjenda til að staðreyna þær upplýsingar og gögn sem fyrir liggja og taka  viðtal við umsækjendur.
Á grundvelli allra fyrirliggjandi gagna og upplýsinga leggur svo Barnaverndarstofa sjálfstætt mat á það hvort umsækjendur uppfylli skilyrði til að gerast fósturforeldrar.

 

Nánari upplýsingar á bvs.is

 

 

 

 

 

Um félagsþjónustuna

Um félagsþjónustuna

Að byggðarsamlagi Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu bs. standa fimm aðildarsveitarfélög en þau eru:

Ásahreppur

Rangárþing Ytra

Rangárþing Eystra

Mýrdalshreppur

Skaftárhreppur

Stjórn Félags – og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu er skipuð fimm aðalmönnum tilnefndum af aðildarfélögunum. Þeir eru: Lilja Einarsdóttir formaður (Rangárþing eystra), Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir stjórnarmaður (Skaftárhreppur), Þorgerður Hlín Gísladóttir ritari (Mýrdalshreppur), Brynja Jónasdóttir stjórnarmaður (Ásahreppur) og Sólrún Helga Guðmundsdóttir stjórnarmaður (Rangárþing ytra) í fæðingarorlofi. Haraldur Eiríksson er í stjórninni fyrir Sólrúnu meðan hún er í fæðingarorlofi.

Starfsemi félagsþjónustudeildar byggir á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, en þau taka til félagslegrar ráðgjafar, fjárhagsaðstoðar, félagslegrar heimaþjónustu, málefna barna og ungmenna, þjónustu við unglinga, aldraða og fatlaða, til húsnæðismála, forvarna og ráðgjafar við áfengis- og vímuefnamála.

Markmið félagsþjónustu er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Skal það gert með því bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti og tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna. Þá skal veita íbúum aðstoð þannig að þeir geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi. Eins skal grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Skal þetta gert með því að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja til sjálfshjálpar. Þjónusta félagsþjónustunnar er hugsuð sem öryggisnet fyrir þegna landsins.

Höfuðstöðvar félagsþjónustudeildar eru á Hellu. Starfsmenn hafa þó einnig aðstöðu á Heilsugæslunni í Vík og á Kirkjubæjarklaustri svo unnt sé að veita þjónustu sem næst heimabyggð. Eins fara starfsmenn eftir atvikum á heimili fólks til að veita þjónustu. Svæði félagsþjónustudeildar er víðfemt og því óhjákvæmilegt að all nokkuð af tíma starfsfólks fari í ferðalög. Algengast er að starfsmenn ferðist á milli þéttbýliskjarna á svæðinu en einnig eru ferðir um sveitirnar nokkuð algengar. Verkefni félagsþjónustunnar gera oft kröfu um að starfsmenn fari út fyrir þjónustusvæðið í vitjanir, á fundi eða til samstarfs af einhverju tagi. Hér má finna upplýsingar um opnunartíma, heimilisfang, starfsfólk og netföng þeirra.

Frá 1. október 2014 starfar hjá félagsþjónustudeild félagsmálastjóri/félagsráðgjafi í 100% starfi, ráðgjafi í 100% starfi, félagsráðgjafi MA í málefnum fatlaðs fólks í 60% starfi og í félagsþjónustu/barnavernd í 40% starfi, félagsráðgjafi í félagsþjónustu/barnavernd í 50% starfi, deildarstjóri félagslegrar heimaþjónustu í 70% starfi og sálfræðingur í 20% starfi. Á svæðinu starfar ein félagsmálanefnd sem fundar einu sinni í mánuði nema yfir sumartímann.

Ýmis skjöl

Skýrsla um starfsemi Félagsþjónustunnar 2015

Ársskýrsla þjónusturáðs 2015

Ársreikningur 2014

Ársreikningur 2015

Samþykktir

Stofnsamningur

Reglur um starf starfsmanna félagsmálanefndar Rangárvalla – og Vestur Skaftafellssýslu í málefnum sem snúa að félagsþjónustulögum nr. 40/1991 og barnaverndarlögum nr. 80/2002

Fundargerðir félagsmálanefndar

Félagsmálanefndarfundur 31/8/2015

Félagsmálanefndarfundur 28/09/2015

Félagsmálanefndarfundur 26/10/2015

Félagsmálanefndarfundur 11/01/2016

Félagsmálanefndarfundur 22/02/2016

Félagsmálanefndarfundur 21/03/2016

Félagsmálanefndarfundur 25/04/2016

Félagsmálanefndarfundur 23/05/2016

Félagsmálanefndarfundur 13/06/2016

 

Umboðsmaður barna – útivistartími

Umboðsmaður barna – útivistartími

Af hverju eru til reglur um útivistartíma? Hvað má 16 ára unglingur vera lengi úti á kvöldin?

Svar umboðsmanns barna:

Fjallað er um útivistartíma barna í 92. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, þar segir:

Börn, 12 ára og yngri, mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 20.00 nema í fylgd með fullorðnum. Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, skulu ekki vera á almannafæri eftir klukkan 22.00, enda séu þau ekki á heimferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Á tímabilinu 1. maí til 1. september lengist útivistartími barna um tvær klukkustundir.

Aldursmörk þessa ákvæðis miðast við fæðingarár en ekki fæðingardag.

Sömu opinberu reglur gilda því um öll börn í sama árgangi.  Ýmsar ástæður eru fyrir því að takmarka útivist barna og unglinga á kvöldin.  Helstar eru:

 • Nægur svefn er mikilvæg forsenda góðrar heilsu, vellíðunar og árangurs í skólanum.  Það að vera komin heim á skikkanlegum tíma og eiga smástund heima fyrir háttinn hjálpar vaxandi fólki að fara fyrr að sofa.
 • Þreytt og illa sofið fólk er líklegra til að lenda í slysum og óhöppum, sérstaklega þegar skyggja tekur.
 • Börn og unglingar sem eru úti langt fram á kvöldin eru líklegri til að fara fyrr að fikta við tóbak, áfengi og fíkniefni.
 • Alvarlegar líkamsárásir og óæskileg kynlífsreynsla eiga sér oft stað seint á kvöldin.

Reglur um útivistartíma segja til um hvað börn mega vera lengi úti en ekki hvað þau eiga að vera lengi úti.  Foreldrar geta að sjálfsögðu sett sínar eigin reglur innan ramma útivistarreglna.

Reglur barnaverndarlaga um útivistartímann gilda ekki fyrir þá unglinga, sem verða 16 ára á árinu. Lög kveða því ekki á um útivistartíma 16 ára unglinga.

Börn öðlast stigvaxandi rétt til að taka ákvarðanir um eigin málefni sjálf með hækkandi aldri og auknum þroska, þar á meðal varðandi útvistartíma. Þar sem foreldrar fara með forsjá barna og bera ábyrgð á þeim til 18 ára aldurs er það þó í höndum foreldra að ákveða útivistartíma barna á aldrinum 16 til 18 ára. Foreldrum ber þó að veita börnum tækifæri til að hafa áhrif á slíkar reglur, eins og meðal annars kemur fram í 28. gr. barnalaga. Eðlilegt er að foreldrar setji reglur um útivist 16 ára barns í samráði við barnið og þurfa reglurnar að vera sveigjanlegar, sanngjarnar og skiljanlegar barninu.